Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH ETAPU I

Prace konkursowe Etapu I oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych,
  2. Trafność rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną,
  3. Twórcze nawiązanie do tradycyjnej architektury i krajobrazu kulturowego jednego z dwóch regionów, których konkurs dotyczy,
  4. Realność budowlana proponowanych rozwiązań.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH ETAPU II

Ze względu, iż w konkursie nie przewidziano przyznawania I, II i III Nagrody a jedynie Nagrody równorzędne, zadaniem Sądu konkursowego będzie ocena Prac konkursowych Etapu II jedynie poprzez sporządzenie opinii do tych prac oraz ewentualnych zaleceń pokonkursowych i przyznanie ewentualnych Wyróżnień Sądu Konkursowego za wybitne rozwiązania zastosowane w przedstawionych koncepcjach.