Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące Etapu I Konkursu można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-dom@sarp.warszawa.pl
do dnia: 06.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone niezwłocznie.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II Konkursu mogą przesyłać zapytania do Konkursu na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-dom@sarp.warszawa.pl
do dnia: 02.11.2021 r.

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone niezwłocznie.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz odpowiedzi na te pytania.


15.11.2021
Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 4 do 14).
Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu Konkurs Dom w krajobrazie

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
(PYTANIA 4 do 14)

PYTANIE 4
Czy w punkcie regulaminu 2.3 chodzi o przedstawienie kosztorysu budowy budynku czy przedstawienie kosztów prac projektowych?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział VI, pkt 2.3. ppkt 3), Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wraz z Praca konkursowa Etapu II informacje cenowe dotyczące kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (koszt budowy budynku oraz koszt wykonania zagospodarowania) oraz kosztu wykonania dokumentacji projektowej będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej pozwalającej na realizację inwestycji (koszt prac projektowych).

PYTANIE 5
Czy w tabeli będącej załącznikiem nr 8 Parametry związane z efektywnością energetyczną i neutralnością klimatyczną:
– pozycja 3 -Jednostkową wartość emisji CO2 związanych z użytkowaniem budynku należy obliczyć zgodnie z Rozporządzeniem MIiR w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku?
– pozycja 4 -Jednostkową wartość emisji CO2 związanych z materiałami użytymi do budowy budynku obliczamy z uwzględnieniem jedynie fazy wyrobu A1-A3 zgodnie z LCA ? czy uwzględnić wychwyt CO2 i sekwestrację w wyrobach drewnianych?
ODPOWIEDŹ:
W załączniku 8, w pozycjach 1, 2 i 3 należy podać parametry wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem MIiR w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku odniesione do powierzchni netto części ogrzewanych. Należy przyjąć dane dla III strefy klimatycznej.
Uwaga: w pozycji 2 należy podać wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji, która zgodnie z zaleceniem w Regulaminie nie powinna przekraczać 15kWh/m2 rocznie.
Dopuszczone jest wykonanie obliczeń w programie PHPP używanym do wyznaczania parametrów budynków pasywnych.
W pozycji 4 załącznika 8 należy podać ślad węglowy wbudowany – wartość emisji CO2 co najmniej dla faz wyrobu A1-A3, odniesioną do powierzchni netto części ogrzewanych. Ze względu na brak obowiązującej polskiej metodologii dotyczącej analizy w cyklu życia budynku Organizator nie narzuca metody liczenia – należy posłużyć się jednym z dostępnych narzędzi lub przeprowadzić własne obliczenia z wykorzystaniem danych pochodzących z Deklaracji Środowiskowych Produktu EPD lub dostępnej bazy danych. Prosimy o określenie, które fazy cyklu życia ujęte są w obliczeniach, z jakiej bazy danych pochodzą dane o śladzie węglowym materiałów lub komponentów oraz jakiej metody/narzędzia użyto do obliczeń.
W obliczeniach można uwzględnić ujemny ślad węglowy drewna, pod warunkiem, że pochodzi ono ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

PYTANIE 6
W punkcie 2.3.3. zapisano, że do II etapu należy dołączyć:
Informacje cenowe dotyczące kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztu wykonania dokumentacji projektowej będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej pozwalającej na realizację inwestycji.
Jak szczegółowo mają być przedstawione koszty wykonania prac realizacyjnych? Czy wystarczy sumaryczna kwota bądź cena za m2?
ODPOWIEDŹ:
Koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (koszt budowy budynku oraz koszt wykonania zagospodarowania) należy podać w Części opisowej jako dwie pozycje tj:

  1. całościowy koszt wykonania budynku w stanie wykończonym wraz z podaniem kosztu wykonania 1m2 takiego budynku w stanie wykończonym.
  2. całościowy koszt wykonania zagospodarowania uwzględniając w tym elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego oraz wszelkich urządzeń technicznych i technologicznych.

PYTANIE 7
Czy rysunek zagospodarowania przykładowej działki musi być w skali 1:500, czy może być w innej, pozwalającej na dokładniejsze przedstawienie koncepcji?
ODPOWIEDŹ:
Wystarczającym będzie przedstawienie rysunku zagospodarowania działki w skali 1:500.

PYTANIE 8                                                                                                                                     

Czy dodatkowe schematy z etapu 1 powinny się pojawić na planszy etapu 2, tak żeby plansza ta tworzyła odrębną całość, czy raczej oba etapy będą rozpatrywane jako uzupełniające się wzajemnie?
ODPOWIEDŹ:
Oba Etapy będą rozpatrywane jako uzupełniające się wzajemnie. Nie ma potrzeby umieszczania na planszy Etapu II rysunków czy innych treści z Etapu I.

PYTANIE 9
Załącznik nr 7 – czy nr pracy konkursowej należy różnić się od numeru z pierwszego etapu?
Czy dopuszczalne jest użycie tego samego numeru?
ODPOWIEDŹ:
Numer Pracy konkursowej Etapu II musi być taki sam jak numer Pracy konkursowej Etapu I.

PYTANIE 10
W Regulaminie wymaga się aby wartość współczynnika Eu – jednostkowego zapotrzebowania energii użytkowej na cele ogrzewania i wentylacji nie przekraczała 15 kWh/m2*rok (strona 10) W załączniku 8 należy podać wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową Eu.
Proszę o informacje czy podany w załączniku 8 wskaźniki Eu powinien uwzględniać również wartość zapotrzebowania na cele ciepłej wody użytkowej? Czy wskaźnik należy ograniczyć tylko i wyłącznie co energii użytkowej na cele ogrzewania i wentylacji?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z wyjaśnieniem w odpowiedzi na pytanie 5 należy podać wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji.

PYTANIE 11
Dotyczy:
Informacje cenowe dotyczące kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztu wykonania dokumentacji projektowej będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej pozwalającej na realizację inwestycji. (Strona 13).
Proszę o informacje w jakiej formie powinny zostać przesłana informacja cenowa kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztu wykonania dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ:
Koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (koszt budowy budynku oraz koszt wykonania zagospodarowania) należy podać w Części opisowej jako dwie pozycje tj:

  1. całościowy koszt wykonania budynku w stanie wykończonym wraz z podaniem kosztu wykonania 1m2 takiego budynku w stanie wykończonym.
  2. całościowy koszt wykonania zagospodarowania uwzględniając w tym elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego oraz wszelkich urządzeń technicznych i technologicznych.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej pozwalającej na realizację inwestycji należy podać w Części opisowej jako całościowy koszt wykonania takiej dokumentacji uwzględniającej zakres realizacji Inwestycji podany powyżej.

PYTANIE 12
W jakim zakresie i formie przedstawić „informacje cenowe dotyczące kosztu wykonania prac” o których mowa w Rozdziale IV, pkt. 2.3 p. 3)? Przede wszystkim czy uwzględnić w wycenie stan surowy zamknięty czy również wyposażenie instalacyjne, czy uwzględnić wykończenie w „stanie deweloperskim” czy też dom w stanie wykończeniowym „pod klucz”?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 11.

PYTANIE 13
Czy w wycenie dokumentacji projektowej o której mowa w Rozdziale IV, pkt. 2.3 p. 3) powinien zostać ujęty projekt aranżacji wnętrz?
ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 14                                                                                                                                  
Czy zamawiający przedstawi wzór informacji o cenach i koszcie projektu o którym mowa w Rozdziale IV, pkt. 2.3 p. 3) jednolity dla uczestników II Etapu?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Patrz także odpowiedź na pytanie 11.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


08.09.2021
Opublikowano Wyjaśnienia 1 Regulaminu Konkursu Dom w Krajobrazie
Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu Konkurs Dom w krajobrazie

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
(PYTANIA 1 do 3)

PYTANIE 1
Mam pytanie w jakiej technice skalda się rysunki do pierwszego etapu, czy zał. nr 8 ma być precyzyjnie wypełniony na tym etapie?
ODPOWIEDŹ:
Technika opracowania Pracy konkursowej dowolna przy zachowaniu czytelności i jednoznaczności przedstawionej koncepcji.

W Załączniku nr 8 Uczestnik wypełnia wszystkie tabele z wyjątkiem tabeli ostatniej.

PYTANIE 2
Czy na dwu planszach formatu A3 oprócz planu zagospodarowania, rzutów, przekroju i dwu elewacji i wizualizacji mogą znaleźć się inne, dodatkowe rysunki (np. dwie pozostałe elewacje, dodatkowe wizualizacje, schematy, itp.?ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 3
W rozdziale 1. pkt. 1.1 jest napisane:

Intencją Zamawiającego jest nawiązanie do najlepszych tradycji budowania w harmonii ze środowiskiem naturalnym i krajobrazem, realizującego racjonalne potrzeby użytkowe mądrze i efektywnie, z wykorzystaniem dostępnych „tu i teraz” materiałów i technologii.

Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem dostępnych „tu i teraz” materiałów i technologii? Czy chodzi o materiały i technologie dopuszczone do stosowania w budownictwie? Czy można stosować materiały i technologie, które są faktycznie stosowane do budowy domów, natomiast nie są dopuszczone do stosowania w budownictwie (np. straw bale, bloki konopne itp.)
ODPOWIEDŹ:
Należy wykorzystanie materiały i technologie dopuszczone do stosowania w budownictwie. Zaleca się stosowanie materiałów i technologii, które są w powszechnym użyciu, są ogólnie dostępne tzn. nie są to materiały i technologie wykonywane na specjalne zamówienie.

Projektant może jednak zaproponować wykorzystanie niestandardowych materiałów i technologii szczególnie w zakresie rozwiązań pro klimatycznych, ale wówczas powinien przedstawić odpowiednie uzasadnienie. Propozycje takie zostaną poddane ocenie przez Sąd konkursowy w kontekście racjonalności ich zastosowania

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu